Kto płaci PCC?

Podatek od czynności cywilno-prawnych ciąży na osobach, które zawierają umowę pożyczki bądź kupna-sprzedaży. Kto płaci PCC – kupujący czy sprzedający? Obowiązek zapłaty podatku ciąży na osobie, która pojazd kupuje. Kto płaci podatek od pożyczki? Ten, kto pożycza od osoby prywatnej. Osoby otrzymujące darowiznę, pożyczkę czy kupując samochód muszą złożyć w urzędzie skarbowym deklarację podatkową. Jak ją złożyć online?

Kto płaci pcc – kupujący czy sprzedający?

PCC to podatek od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek zapłaty tego rodzaju podatku leży po jednej ze stron sporządzonej umowy. Jest to najczęściej osoba kupująca. W przypadku umowy darowizny podatek PCC płaci osoba obdarowana. Jeśli sprawa dotyczy umowy dożywocia, płatność musi dokonać nabywca własności nieruchomości.

Zawierając umowę pożyczki należy pamiętać o tym, że podatek od niej płaci ten, kto dodatkowe pieniądze otrzymuje. Nie dotyczy to jednak finansowania pochodzącego z instytucji pozabankowych, np. pożyczki na raty przez internet. Z podatkiem PCC spotkamy się przy pożyczce od rodziny czy prywatnej.

Umowa hipoteki nakłada obowiązek zapłaty PCC na osobę, która składa oświadczenie woli o jej ustanowieniu. Sytuacja zupełnie inaczej wygląda w przypadku umowy zamiany oraz umowy spółki cywilnej. Podatnikiem stają się obie strony zawartej umowy, a także wszyscy ci, którzy mają związek z zawartą transakcją, czyli wspólnicy spółki.

Ile wynosi podatek PCC?

Wysokość podatku PCC opisana została w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z dokumentem wysokość podatku stanowi określony procent wartości przedmiotu (rzeczy, pożyczki, spółki), którego dotyczy umowa. Stawki PCC wynoszą:

 • 3 proc. (od umowy sprzedaży lub zamiany nieruchomości, użytkowania wieczystego, rzeczy ruchomych lub praw spółdzielczych, umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego);
 • 1 proc. (od umowy sprzedaży lub zamiany innych praw majątkowych, od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności;
 • 0,5 proc.(od umowy spółki);
 • 0,1 proc.od ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności istniejących, licząc od kwoty zabezpieczonej wierzytelności;
 • 19 zł (od ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej);

Jakie umowy podlegają podatkowi PCC?

Obowiązek zapłaty podatku ciąży na wielu konsumentach otaczającego nas rynku. Do umów, które są opodatkowane, zalicza się umowy:

 • sprzedaży rzeczy i praw majątkowych;
 • umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych;
 • pożyczki pieniędzy, które może nam np. dostarczyć kurier lub umowy rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku;
 • darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy;
 • dożywocia;
 • o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat;
 • ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności;
 • depozytu nieprawi­dłowego;
 • spółki.

Ważne – podatkiem PCC są objęte także pożyczki pod hipotekę.

Kto płaci podatek od pożyczki?

Zgodnie z zawartymi powyżej informacjami, obowiązek podatkowy ciąży także na osobach otrzymujących pożyczkę. Podatek od pożyczki prywatnej zapłacą ci, którzy pożyczą powyżej 9 637 zł. Z podatku PCC od pożyczki zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny, czyli:

 • małżonkowie;
 • zstępni (dzieci małżonków);
 • wstępni (rodzice, dziadkowie i pradziadkowie małżonków);
 • pasierb;
 • zięć;
 • synowa;
 • rodzeństwo;
 • ojczym;
 • macocha;
 • teściowie.

Jak złożyć deklarację podatkową?

Podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej do 14 dni od zawarcia umowy pożyczki czy kupna. Dokument potwierdzający zawarcie transakcji możemy złożyć online za pomocą formularza PCC-3. W tym celu należy wejść na stronę internetową www.e-deklaracje.gov.pl i wykonać polecenia dotyczące złożenia deklaracji.

Jeśli nie poinformujemy urzędu skarbowego o dokonaniu transakcji pieniężnej, zostanie na nas nałożona kara. Zamiast podstawowej stawki podatku za daną czynność będziemy musieli zapłacić jej wielokrotność.

Czy można złożyć deklarację podatkową osobiście?

Osoby, którym trudno jest korzystać z technologii (najczęściej są to osoby starsze), mogą złożyć deklarację podatkową udając się do urzędu skarbowego osobiście. Obowiązuje ich taka sama zasada jak przy składaniu deklaracji online, czyli należy dopilnować 14-dniowego terminu złożenia dokumentów.

Obowiązek zapłacenia podatku PCC ciąży na kupującym

Dokonując transakcji kupna-sprzedaży samochodu jedna ze stron transakcji także będzie musiała zapłacić podatek. Kto płaci PCC od sprzedaży samochodu? Jest to osoba, która drogą kupna nabywa pojazd.

Wysokość PCC obliczana jest na podstawie wartości pojazdu. Nie warto w dokumentach kupna-sprzedażu zaniżać wartości pojazdu, ponieważ urząd skarbowy i tak określi ją według stałych wytycznych.