Kiedy następuje przedawnienie pożyczki?

Przedawnienie pożyczki to termin regulowany przez przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 118 Kc, bieg przedawnienia pożyczki związanej z działalnością gospodarczą rozpoczyna się po 3 latach. W przypadku pożyczki udzielonej przez osobę prywatną – termin przedawnienia roszczeń wynosi już 6 lat. Od którego momentu rozpoczyna się bieg przedawnienia pożyczki?

Przedawnienie pożyczki – definicja

Przedawnienie pożyczki to termin określony w przepisach znajdujących się w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, terminy przedawnienia roszczeń są zależne od formy pożyczania. Co to oznacza?

Termin przedawnienia roszczeń związanych z pożyczką udzieloną na prowadzenie działalności gospodarczej, upływa po innym czasie niż termin przedawnienia pożyczki zaciągniętej u osoby prywatnej. Przedawnienie pożyczki nie jest jednoznaczne z anulowaniem długu. Zadłużenie nadal istnieje, jednak pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do jego uregulowania.

Termin przedawnienia pożyczki ratalnej, liczony jest od dnia, który w umowie pożyczki wyznaczono na ostateczny termin spłaty. Osoba, której dług się przedawnił, powinna ten fakt potwierdzić na drodze sądowej. Dopiero na wniosek dłużnika, sąd może uznać zaciągniętą pożyczkę za przedawnioną. Przedawnienie nie następuje z urzędu.

Termin przedawnienia pożyczki

Zgodnie z przepisami prawnymi zamieszczonymi w art. 118 Kc, przedawnienie terminu pożyczki związanej z działalnością gospodarczą, następuje po upływie 3 lat. Inaczej jest w przypadku produktów finansowych otrzymanych od osób prywatnych. Kiedy przedawnia się dług w takiej sytuacji? Termin przedawnienia wynosi wówczas 6 lat.

Na przedawnienie terminu pożyczki nie wpływa fakt, czy pożyczkobiorca jest osobą fizyczną czy też przedsiębiorcą. Istotny jest natomiast fakt, iż pożyczka została udzielona przez instytucję pozabankową lub bank. Wtedy to termin przedawnienia długu wynosi 3 lata.

Ważne! Termin przedawnienia pożyczki przypada na kolejny dzień, licząc od momentu upływu 3 lub 6 lat od dnia ostatecznego terminu spłaty przewidzianego w umowie. Zgodnie z art. 119 Kodeksu cywilnego, termin przedawnienia roszczeń nie może zostać skrócony ani wydłużony.

Przedawnienie długu w przypadku braku określonego terminu spłaty pożyczki

Kiedy ma miejsce przedawnienie długu, jeżeli ostateczny termin spłaty pożyczki nie został wyznaczony? Zgodnie z art. 120 Kc, rozpoczęcie biegu przedawnienia należy liczyć od dnia zaciągnięcia pożyczki. Co to oznacza?

Należy wówczas przyjąć, iż pożyczkodawca już w momencie pożyczania upomina się o zwrot danego produktu finansowego.

Art. 120
§ 1. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Co należy zrobić, jeżeli ma miejsce sytuacja, w której to pożyczkodawca nie ustalił z pożyczkobiorcą terminu zwrotu pożyczki na piśmie, a zaczął wymagać jej spłaty? Wówczas pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu zaciągniętego zobowiązania finansowego w ciągu 6 tygodni od momentu wypowiedzenia przez dającego pożyczkę.

Czy można przerwać bieg przedawnienia pożyczki?

Polskie prawo dopuszcza możliwość przerwania biegu przedawnienia pożyczki, na przykład pożyczki pozabankowej bez zaświadczeń. Może to jednak nastąpić tylko w określonych sytuacjach. Określono je w art. 123 Kodeksu cywilnego.

§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się:
1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
3) przez wszczęcie mediacji.

Należy mieć na uwadze fakt, iż zgodnie z art. 124 Kodeksu cywilnego, przerwanie biegu przedawnienia pożyczki niesie za sobą określone konsekwencje. Jeżeli nastąpi przerwanie biegu przedawnienia, termin przedawnienia roszczeń zostaje liczony od nowa. Zgodnie z art. 124 § 2 Kc, przerwanie biegu przedawnienia przed sądem, innym organem powołanym do egzekwowania roszczeń, sądem polubownym bądź poprzez rozpoczęcie mediacji, bieg przedawnienia nie rozpoczyna się od nowa aż do momentu, w którym postępowanie nie zostanie zakończone.

Po ilu latach następuje przedawnienie długu w przypadku pożyczki ratalnej?

Przedawnienie pożyczki ratalnej przedstawia się w nieco odmienny sposób niż w przypadku chwilówki. Bieg przedawnienia jest liczony od każdej raty osobno. Co to oznacza?

Termin przedawnienia pożyczki jest liczony od ostatecznego dnia spłaty każdej z rat. W praktyce oznacza to, iż poszczególne raty pożyczki przedawnią się w innym momencie. Przykład: Pan Nowak zaciągnął pożyczkę na raty w wysokości 6000 zł 1 września 2010 roku. Każda z rat miała być regulowana do 1 dnia nowego miesiąca. Oznacza to, że termin spłaty pierwszej raty przypadał na dzień 1 października 2010 roku, drugiej na 1 listopada, itp. Termin przedawnienia pierwszej raty jest zatem liczony od 2 października 2010 roku, drugiej od 2 listopada, itd.

Przedawnienie długu – tabela

Poniższa tabela przedstawia poszczególne rodzaje długów oraz termin ich przedawnienia. Zapoznaj się z nią!

                         . Rodzaj długu Okres przedawnienia
Dług z tytułu umowy zlecenia / o dzieło 2 lata
Dług z tytułu umowy o pracę 3 lata
Dług z tytułu nieuregulowanego mandatu 3 lata
Dług z tytułu umowy ubezpieczenia 3 lata
Nieuregulowany czynsz 3 lata
Dług na karcie kredytowej 3 lata
Niezapłacony podatek od nieruchomości 3 lata

Przedawnienie pożyczki a upadłość konsumencka

Co powinien zrobić dłużnik, który chce ogłosić upadłość konsumencką, a wśród długów posiada pożyczkę, której termin uległ przedawnieniu? Czy we wniosku o upadłość konsumencką powinien uwzględnić przedawniony dług? Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna – tak.

Jak już zostało wspomniane wyżej, przedawnienie pożyczki nie oznacza anulowania długu. Osoba, która zdecydowała się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ma obowiązek uwzględnić we wniosku wszystkie zobowiązania finansowe posiadane wobec wierzycieli. Jeżeli tego nie dokona, wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać oddalony.