Czym się różni zadatek od zaliczki?

Zadatek i zaliczka to formy wynagrodzenia przekazane kontrahentowi jeszcze przed wykonaniem zadania. Czy zadatek podlega zwrotowi? Tak, jeśli zleceniobiorca nie wywiązał się z umowy. Maksymalna wysokość zadatku nie może przekroczyć 30 proc. wyznaczonego wynagrodzenia. Czy zaliczka też jest zwracana?

Czym są zadatek i zaliczka?

Zadatek czy zaliczka dają pewność wywiązania się z umowy przez zleceniobiorcę. Stanowią kwotę wpłaconą na ten cel jeszcze przed wykonaniem zadania. Warto pamiętać, że zadatek powinien zostać wpłacony w momencie podpisywania umowy.

Zaliczka z kolei może zostać wpłacona np. kilka dni po podpisaniu umowy. Zaliczka może przybrać formę gotówkową i bezgotówkową (przelew pieniędzy na konto). Zaliczka czy zadatek nie dotyczą jednak kredytów czy pożyczek, np. pożyczki na raty przez internet.

Czym się różni zaliczka od zadatku?

Zarówno zadatek, jak i zaliczka stanowi formę zapłaty za wykonaną czynność. Zachodzą jednak między nimi pewne różnice, które określa art. 394 kodeksu cywilnego. Mówi on, że “W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.”

Z wspomnianego artykułu wynika, że w razie niewykonania zadania przez zleceniobiorcę, jedna z form częściowej zapłaty zostaje zwrócona, a drugie nie.

Czy zadatek podlega zwrotowi?

Zadatek nie musi mieć postaci gotówki. Może go stanowić ruchomość czy rzecz, np. komputer lub tablet. Zadatek może stać się zaliczką i poza określonymi sytuacjami nie podlega zwrotowi.

Zwrot zadatku może mieć miejsce np. wtedy, gdy zleceniobiorca nie wywiązał się z umowy. W takiej sytuacji zadatek zostaje zwrócony podwójnie. Zadatek może wynosić 100 proc. kwoty żądanej za wykonanie danej czynności. Podpisując umowę warto być świadomym konsekwencji wynikających z niewypełnienia zadań. Dobre zarządzanie domowym budżetem pozwoli zgromadzić odpowiednią ilość gotówki na czarną godzinę, którą może być np. sytuacja obowiązku zapłaty całej kwoty za pracę.

Kiedy zwrot zaliczki?

Zaliczka w przeciwieństwie do zadatku zwracana jest każdorazowo, gdy zleceniobiorca nie wywiąże się z warunków umowy. Jeśli dana osoba wykona zlecenie, zaliczka liczona jest jako część wynagrodzenia. Wynosi ona zwykle 10 lub 30 procent łącznego wynagrodzenia zleceniobiorcy.

Co ważne, przyjęcie lub wpłata zaliczki mogą zostać udokumentowane w formie umowy ustnej, ale także pisemnej. Podobnie jak wtedy, gdy sięgamy po pożyczkę pozabankową czy pożyczkę od rodziny.

Jaka jest maksymalna wysokość zadatku?

Zadatek, podobnie jak zaliczka, nie może przekraczać określonej wartości. Jaka jest zatem maksymalna wysokość zadatku? To 30 proc. wyznaczonej kwoty. Informacja o jej wypłaceniu musi znaleźć się w podpisanej między kontrahentami umowie.

Zadatek – wzór pisma

Jeśli chcemy zawrzeć dokument potwierdzający przekazanie lub otrzymanie od współpracownika zadatku, powinniśmy poznać wszystkie elementy, które powinien zawierać. Są to przede wszystkie dane osób zawierających transakcję oraz jej parametry. W sieci możemy znaleźć gotowy wzór pisma. Wygląda on następująco:

Potwierdzenie przekazania podatku
źródło:https://www.druki-formularze.pl/druk/ppioza-potwierdzenie-przekazania-i-otrzymania-zadatku

Pamiętajmy, że pożyczając pieniądze stacjonarnie lub online także powinniśmy zawrzeć umowę. Będzie wskazywała pożyczkodawcę oraz pożyczkobiorcę. Transakcja przeprowadzona między nimi nie wymaga przekazania zadatku ani zaliczki, co powinno zostać zawarte w dokumencie wiążącym obie strony. Może on zostać wypełniony online lub stacjonarnie, gdy pod wskazany adres przywiezie nam go kurier.

Umowa zaliczki – wzór

Umowa zaliczki może zostać sporządzona samodzielnie. Warto jednak skorzystać z gotowych formularzy dostępnych online. Wystarczy je wypełnić i podpisać. Oto, jak powinna wyglądać umowa przekazania zaliczki:

UPZ umowa przekazania zaliczki
źródło: https://www.druki-formularze.pl/druk/upz-umowa-przekazania-zaliczki