Upoważnienie do konta bankowego – jakie daje przywileje?

Pełnomocnictwo i upoważnienie do konta bankowego dają nam możliwość zarządzania rachunkiem osoby trzeciej. Jak upoważnić kogoś do konta bankowego? Wystarczy udać się do banku i złożyć pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym. Powinny w nim zostać zawarte informacje dotyczące zawieranej transakcji. Upoważnienie bankowe nie daje jednak możliwości zamknięcia konta.

Pełnomocnictwo a upoważnienie do konta bankowego – czym są?

Wielu z nas posiada konto bankowe. Niektórzy dzielą je z drugą połową, inni z kolei rachunek ROR prowadzą samodzielnie. Bywa, że właściciel konta chce udzielić drugiej osobie do niego praw. W takim przypadku będzie musiał udzielić wybrankowi pełnomocnictwa lub upoważnienia do konta bankowego. Czym różnią się te dwa dokumenty?

Upoważnienie pozwala osobom trzecim wykonywać czynności w imieniu upoważniającego, a pełnomocnictwo wyrażać wolę mocującego. Oba dokumenty muszą zostać podpisane przez właściciela konta. Uprawnienia do konta mogą zostać przepisane także na osobę niepełnoletnią. Prawo do konta otrzymuje w takim przypadku rodzic małoletniego, który mu je przekazuje.

Co istotne, upoważnienie nie daje możliwości wnioskowania o pożyczki na raty przez internet, nawet jeśli pożyczkobiorca spełnia wszelkie wymagania.

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym – co nam daje?

Każdy właściciel konta bankowego ma określone prawa w związku z posiadaniem ROR. W takim razie, jakie prawa ma współwłaściciel konta bankowego? To zależy od dyspozycji, jaką wydał właściciel danego rachunku. Istnieje kilka rodzajów pełnomocnictw, które nadają określone możliwości współwłaścicielowi rachunku. Są to:

  • pełnomocnictwo ogólne – osoba, która je otrzyma, ma prawo do dokonywania takich samych czynności składania zleceń dotyczących pieniędzy zgromadzonych na rachunku jak jego posiadacz;
  • pełnomocnictwo określonego rodzaju – pełnomocnik ma prawo wykonywawać jedynie te czynności, do których został upoważniony, np. zlecania przelewów na określoną kwotę;
  • pełnomocnictwo jednorazowe – upoważnienie do wykonania określonej operacji lub dyspozycji związanej z rachunkiem bankowym.

Żadne z powyższych pełnomocnictw nie stanowi przeniesienia praw do konta bankowego na osobę trzecią. Oznacza to, że otrzymując upoważnienie do konta nie wstajemy się jego współwłaścicielami. Co ważne, w przypadku żadnego z pełnomocnictw nie mamy możliwości złożenia wniosku o kredyt czy pożyczkę, która zostałaby przyznana w oparciu o dochody z posiadanego rachunku.

Jak upoważnić kogoś do konta bankowego?

Aby osoba trzecia miała dostęp do naszego konta, musimy przekazać jej pisemne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym. Jak upoważnić kogoś do konta bankowego? Wystarczy, że stworzymy dokument, w którym zawrzemy wszelkie informacje dotyczące tego, kto i w jakim zakresie będzie mógł dysponować naszym rachunkiem. Pamiętajmy, że aby dokument miał ważność, należy do podpisać, tak jak potwierdzenie zawarcia pożyczki, które może dostarczyć nam kurier.

Upoważnienie do konta bankowego – wzór

W upoważnieniu do konta powinny zostać zawarte podstawowe dane dotyczące zawieranej transakcji. Są to:

  • dane właściciela rachunku bankowego – imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dowodu osobistego;
  • dane pełnomocnika – również imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dowodu osobistego;
  • zakres pełnomocnictwa;
  • podpisy mocodawcy i pełnomocnika (jeśli jest wymagany przez bank);

Upoważnienie do konta bankowego możemy stworzyć samodzielnie lub skorzystać z gotowych wzorów oferowanych przez banki.

Pełnomocnictwo do konta bankowego po śmierci

Osoba posiadająca pełnomocnictwo do konta osoby trzeciej, w momencie jej śmierci przestaje mieć prawo do dyspozycji określonym rachunkiem. Istnieje możliwość zabezpieczenia się przed taką sytuacją. Wystarczy, że posiadacz konta skorzysta z dyspozycji wkładem na wypadek śmierci i określi, komu będą po jego śmierci przysługiwały prawa.

Jeśli osoba zmarła nie dopełniła wcześniej formalności związanych z kontem bankowym, pieniądze na nim zgromadzone bank powinien wypłacić spadkobiercom. Aby mogło do tego dojść, spadkobiercy muszą przedłożyć w banku sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia sporządzone notarialnie. Każdy spadkobierca otrzymuje część proporcjonalną do udziału w spadku. W momencie, gdy konto bankowe zmarłego było współdzielone z jego małżonkiem, przysługuje mu połowa pieniędzy z tego rachunku.

Czy pełnomocnik do konta odpowiada za długi?

Osoby uprawnione lub uprawomocnione do konta bankowego osoby trzeciej mogą mieć wątpliwości co do tego, czy pełnomocnik do konta odpowiada na długi przejęte po zmarłym. Warto pamiętać, że istnieje prawo, które chroni zarówno pełnomocnika, jak i mocodawcę. Oznacza to, że żadna ze stron nie zostanie objęta długami po zmarłym właścicielu rachunku, nawet jeśli wobec niego toczyło się postępowanie komornicze.

Czy pełnomocnik może zamknąć konto bankowe?

Jak zostało wspomniane wyżej, istnieją trzy pełnomocnictwa nadające prawo do odpowiedniego zarządzania kontem bankowym osoby trzeciej. Najwięcej możliwości daje nam pełnomocnictwo ogólne. Musimy jednak pamiętać, że mimo wielu opcji nie możemy wykorzystać prawa do zamknięcia rachunku, do którego mamy pełnomocnictwo. Może to zrobić wyłącznie właściciel konta. Nie możemy także sięgnąć kredyt pozabankowy nawet, jeśli nasza historia finansowa jest pozytywna.