Zabezpieczenie spłaty długu – jakie wybrać?

Zabezpieczenie spłaty długu to ochrona dla wierzyciela przed naszą niewypłacalnością. Wyróżnia się zabezpieczenia pożyczki: osobiste i rzeczowe. To, jakie zabezpieczenie wybierzemy zależy od rodzaju pożyczki i jej wysokości. Przy pożyczce prywatnej sprawdzi się weksel, natomiast przy pożyczce pod zastaw – przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Zabezpieczenie pożyczki – w jakim celu się je stosuje?

Zabezpieczenie pożyczki to ochrona pożyczonych od banku czy firmy pożyczkowej pieniędzy. Zabezpieczenie gotówki może być dobrowolne lub obowiązkowe. Wszystko zależy od naszej sytuacji finansowej w momencie ubiegania się pożyczkę na raty . Wskazanie zabezpieczenia pożyczki może nastąpić przez pożyczkodawcę również wtedy, gdy nasz dochód będzie niski.

Taką formę zabezpieczenia finansów stosuje się po to, aby w razie naszej niewypłacalności spowodowanej niezdolnością do pracy czy jej utratą, nie obarczyć długiem naszych bliskich lub instytucji, w której pożyczamy pieniądze. Jeśli okaże się, że rzeczywiście nie jesteśmy w stanie spłacić wziętej pożyczki, wierzyciel wykorzysta w tym celu zastawioną w ramach pożyczki np. ruchomość lub nieruchomość.

Rodzaje zabezpieczeń pożyczek

Zabezpieczenie pożyczki to gwarancja zwrotu gotówki wierzycielowi. Dzięki temu, że wyróżnia się kilka rodzajów zabezpieczeń pożyczki, do każdego zobowiązania finansowego pożyczkodawca jest w stanie dopasować odpowiednie, dokonując uprzednio oceny ryzyka kredytowego. Zabezpieczenia pożyczek dzielimy na:

 • osobiste – takie w których pożyczkodawca odpowiada za dług całym swoim majątkiem;
 • rzeczowe – dłużnik odpowiada jedynie za pojedyncze elementy swojego majątku.

Osobiste zabezpieczenia pożyczek to:

 • cesja wierzytelności;
 • gwarancja bankowa;
 • przystąpienie do długu;
 • przejęcie długu;
 • pełnomocnictwo;
 • poręczenie cywilne;
 • poręczenie wekslowe;
 • weksel.

Rzeczowe zabezpieczenia pożyczek to:

 • hipoteka;
 • zastaw ogólny;
 • zastaw rejestrowy;
 • kaucja bankowa;
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie;
 • blokada środków na koncie;
 • ubezpieczenie kredytu.

Co to jest weksel?

Nie każdy sięga po pożyczkę w instytucjach pożyczkowych, ponieważ istnieją także pożyczki prywatne, równie łatwo dostępne. Korzystając z nich także warto zabezpieczyć pożyczoną gotówkę. W tym celu należy wybrać weksel, czyli papier wartościowy zobowiązujący osobę wskazaną w dokumencie do zapłaty w określonym terminie wybranej kwoty.

Wyróżnia się następujące rodzaje weksli:

 • własny – wystawca weksla przyrzeka, że sam zapłaci całość odbiorcy;
 • trasowany – wystawca zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniędzy;
 • weksel in blanco – występuje w sytuacji, gdy co najmniej jeden z wymienionych elementów nie zostanie ujęty w umowie wekslowej. Dokument jest ważny tylko wówczas, gdy zostaną uzupełnione wszystkie jego elementy.

Czym jest oświadczenie o ustanowieniu hipoteki?

Decydując się na kredyt hipoteczny w banku powinniśmy mieć świadomość, że pożyczkodawca może wymagać od nas zabezpieczenia transakcji. W tym celu może posłużyć ustanowienie hipoteki. Naszym zadaniem będzie podpisanie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki po to, aby zapewnić, że jeśli nie spłacimy kredytu i trafimy np. do rejestru KRD, kredytodawca może przejąć nasz lokal. Pierwszą oznaką, która powinna nas zaniepokoić, jest otrzymanie monitu, czyli wezwania do zapłaty. Warto więc dopilnować terminów płatności.

Co ważne, wierzyciel może zabezpieczyć hipoteką także grunt, prawo do użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie – przeniesienie własności nieruchomości pod warunkiem?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie to jedna z rzeczowych metod zabezpieczenia gotówki. To przeniesienie własności nieruchomości pod warunkiem powstania na naszym koncie długu. Zabezpieczenie może stanowić ruchomość lub nieruchomość. W momencie, kiedy nie uregulujemy płatności, wierzyciel staje się jedynym wierzycielem zabezpieczonej rzeczy, np. pojazdu. Na czas ustanowienia zabezpieczenia pożyczkodawca jest jedynie współwłaścicielem przewłaszczonej rzeczy.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie dotyczy często pożyczki z zastawem pojazdu czy pożyczki na samochód. Każdorazowo o zabezpieczeniu pożyczki powinniśmy zostać poinformowani przez naszego pożyczkodawcę.

Czy ubezpieczenie pożyczki jest obowiązkowe?

Spora część pożyczkodawców działających online udziela pożyczek bez zabezpieczeń. Nie znaczy to jednak, że pożyczkobiorca nie może liczyć na zabezpieczenie transakcji przed jego ewentualną niewypłacalnością. W tym celu może posłużyć ubezpieczenie kredytu czy pożyczki. Możemy po nie sięgnąć w trakcie okresu kredytowania, ale także w momencie ubiegania się o dodatkowe pieniądze.

Ubezpieczenie pożyczki to dobre rozwiązanie, aby utrzymać płynność finansową. Jeśli czujemy, że nasza obecna sytuacja finansowa niebawem może się zmienić, a nie chcemy obarczyć długiem bliskich, możemy z niego skorzystać. Należy jednak pamiętać, że jest ono kosztowne, a jego cena zależy od wysokości kredytu czy pożyczki.