Promesa zatrudnienia do kredytu – informacje i wzór dokumentu

Promesa zatrudnienia to umowa, którą podpisują pracodawca i pracownik. Dokument służy potwierdzeniu ciągłości zatrudnienia i przydaje się np. wtedy, gdy chcemy sięgnąć po kredyt długoterminowy lub ubiegamy się o pobyt za granicą. Co powinno zawierać zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu? Sprawdź najważniejsze informacje na temat promesy oraz pobierz jej wzór.

Co to jest promesa zatrudnienia?

Promesa zatrudnienia do kredytu to dokument, który sporządzany jest pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Ten rodzaj umowy cywilnoprawnej nazywany jest często umową przedwstępną. Pracodawca podpisując promesę zatrudnienia zobowiązuje się do zatrudnienia nas. My z kolei składając podpis na dokumencie, potwierdzamy przyjęcie propozycji pracy i objęcie określonego stanowiska.

Warunki sporządzenia zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu, określa kodeks cywilny. Niedotrzymanie warunków umowy wiąże się z poważnymi konsekwencjami, o których mowa jest w dalszej części tekstu.

Pamiętajmy, aby nie mylić promesy zatrudnienia z promesą kredytową. Pierwsze pojęcie odnosi się do potwierdzenia zatrudnienia pracownika w danej firmie. Drugie natomiast wydawane jest przez bank po wstępnej analizie zdolności kredytowej, ale jeszcze przed przyznaniem klientowi kredytu.

Promesa zatrudnienia – wzór dokumentu

Jak wygląda promesa zatrudnienia do kredytu? Przypomina zwykłą umowę pomiędzy dwiema osobami fizycznymi. Podobny dokument powinniśmy sporządzić np. wtedy, gdy sięgamy po pożyczkę od rodziny. W promesie od pracodawcy powinny znaleźć się takie informacje, jak:

 • dane osobowe obu stron umowy;
 • miejsce zatrudnienia pracownika;
 • czas jego pracy;
 • wysokość dochodów, które otrzyma w zamian za wykonaną pracę;
 • datę i miejsce sporządzenia promesy zatrudnienia;
 • wysokość kary za złamanie warunków ustalonych pomiędzy stronami (opcjonalnie).

Promesa zatrudnienia – wzór:

Umowa przedwstępna zawarta w dniu …………………….. r. w ……………………. pomiędzy:

 1. …………………………….. spółka z o.o. z siedzibą w …………………………….……. przy ul. ………………………. reprezentowanym przez ………………..……………………………..

a  2. …………………………….. , synem/córką …………………, zamieszkałym/ą

w ………………………….… przy ulicy …………………….. , dowód seria ………….. numer ………………………, o następującej treści:

§ 1. ……………………………. spółka z o.o. jako przyszły pracodawca zobowiązuje się zatrudnić, a Pan (1)………………………….. jako przyszły pracownik zobowiązuje się podjąć zatrudnienie na warunkach określonych w § 3 niniejszej umowy w ramach umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

§ 2. Strony ustalają termin zawarcia umowy o pracę, o której mowa w § 1, na dzień ………………………) r.

§ 3. …………………………….. spółka z o.o. jako przyszły pracodawca zobowiązuje się zatrudnić Pana …………………………… w siedzibie spółki na stanowisku …………………. w pełnym wymiarze czasu pracy z następującymi warunkami płacowymi:

1) wynagrodzenie zasadnicze – ……………. zł brutto;

2) dodatek funkcyjny – ……………… zł;

3) premia uznaniowa uzależniona od wyników pracy.

§ 4. Strony postanawiają, że w razie uchylenia się od zawarcia umowy, o której mowa w § 1, strona uchylająca zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w § 3.

§ 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i mogą być dokonywane za obopólnym porozumieniem.

§ 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………………….                                                   . ……………………………………

Pracodawca                                                                                                               Pracownik

Źródło: https://www.infor.pl/prawo/umowy/praca/293385,Umowa-przedwstepna-o-prace-WZOR-UMOWY.html

Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu – kiedy można je otrzymać?

W jakim celu sporządza się zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu? Promesa zatrudnienia przyda się nam np. wtedy, gdy będziemy chcieli sięgnąć po kredyt bankowy z poręczycielem czy kredyt konsolidacyjny. Nie jest potrzebna natomiast w przypadku, kiedy chcemy wziąć pożyczkę na raty przez internet. Firmy pożyczkowe nie wymagają takich dokumentów, banki mogą ich wymagać.

Jako, że promesa potwierdza przedłużenie naszego zatrudnienia, bank ponosi mniejsze ryzyko przyznając nam dodatkową gotówkę. Ma pewność, że przez okres wskazany w promesie zatrudnienia, będziemy otrzymywali wynagrodzenie, a nawet stworzymy poduszkę finansową.

Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu niesie korzyść zarówno jemu, jak i pracownikowi. Dzięki temu dokumentowi czuje on stabilność finansową i nie musi obawiać się spirali zadłużenia, jeśli aktualnie posiada aktywną pożyczkę.

W jakich sytuacjach warto jeszcze sporządzić promesę od pracodawcy?

 • jeśli ubiegamy się o pobyt za granicą i potrzebujemy potwierdzenia zatrudnienia w Polsce;
 • jeśli chcemy zagwarantować obecnemu pracodawcy, że będziemy wywiązywali się z obowiązków wynikających z kończącej się, ale nadal obowiązującej umowy;
 • jeśli chcemy rozpocząć nową pracę za pewien okres i nie chcemy, aby ktoś przejął do tego czasu stanowisko, które zostało nam przydzielone np. po pozytywnie zakończonej rozmowie kwalifikacyjnej.

Pamiętajmy, że to, czy promesa zatrudnienia zostanie sporządzona, zależy wyłącznie od stron dokumentu. Pracodawca nie ma obowiązku tworzenia umowy przedwstępnej.

Czy promesa zatrudnienia jest wiążąca? Konsekwencje niedotrzymania warunków umowy

Warunki sporządzenia zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu określa Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 390 Dz.U.2019.0.1145 t.j. – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. tego kodeksu,” jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania.”

Oznacza to, że jeśli np. pracodawca zobowiązał się nas zatrudnić, a nie określił tego formalnie podpisując promesę zatrudnienia, nadal ma obowiązek wywiązać się z postanowienia (nawet, jeśli była to umowa ustna – ona również jest obowiązująca). Niedotrzymanie warunków umowy niesie za sobą poważne konsekwencje:

 • pracodawca, która zerwie umowę, musi zapłacić pracownikowi liczącemu na zatrudnienie odszkodowanie w wysokości nie większej niż trzymiesięczne wynagrodzenie za pracę na stanowisku określonym w anulowanej umowie przedwstępnej;
 • zrywający umowę będzie musiał zatrudnić pracownika na stanowisko określone w dokumencie (jeśli umowa przedwstępna została zawarta na piśmie i zawiera istotne elementy umowy o pracę).
 • pracownik, który zrezygnuje z zatrudnienia, będzie zobowiązany zwrócić koszty jakie pracodawca poniósł licząc na zatrudnienie wybranej osoby (dotyczy to sytuacji, w której strony umowy ustaliły zakres pracy, jej miejsce i stanowisko oraz wysokość wynagrodzenia).